انجمن معتادان گمنام UK

رها کردن نواقص

رها کردن نواقص

رها کردن نواقص

رها کردن نواقص

برای من، کنار گذاشتن نواقص شخصیتی، روندی آهسته و تدریجی بوده که گاهی آرزو می کنم سریعتر اتفاق بیفتد.
اما نواقص من چه هستند؟
از نظر من، این نواقص، خصیصه های بنیادی انسانی است که توسط خودمحوری ام از حالت تعادل خارج شده اند. نواقص شخصیتی، آن چیزهایی هستند که درد و بدبختی را در زندگی من به وجود می آورند. آنها خدمتی به من نمی کنند، اما توانایی دیدن صادقانه وجوه مخرب شخصیتی ام، اهمیت به سزایی دارد. خوب، چطور میتوانم از )شر( آنها خلاص شوم؟
پیش از آنکه بتوانم نقصی را رها کنم و از نیروی برترم کمک بخواهم، باید صداقت داشته باشم. باید اقرار کنم که نواقص شخصیتی من، اغلب مرا به سمت یک رفتار خودنابودگر با پیامدهای دردسرساز سوق می دهد. اگر من نتوانم مشکل را ببینم، نیروی برتر من چطور می تواند کمک کند؟ چه چیزی تغییر خواهد کرد؟
من هر کدام از نواقص شخصیتی را با هدف خاصی به کار می گیرم و نیاز دارم که آن هدف را مشخص کنم.
فقط با گذراندن دقیق فرآیند قدم های چهار، پنج، شش و هفت است که می توانم نواقص خود و تأثیراتی که بر زندگی من دارند را شناسایی کنم. در طی مسیر شناسایی نواقص، من به برخی از اصول روحانی نظیر: صداقت، روش نبینی، تمایل و فروتنی نیاز دارم.
«تمایل » به رها کردن و پذیرش اینکه من کامل نیستم و عاد تهای بدی دارم. تمایل به باور اینکه یک راه حل وجود دارد.
«فروتنی »[یعنی اینکه] با اقرار به نواقصی که پیامدهای نامطلوب و رفتارهای خود نابودگر را در پی داشته اند، قادر خواهم بود به غرور و هوای نفس خود در گذشته نظری بیندازم و فضای لازم برای تغییر را در درون خود ایجاد کنم.
«روش نبینی » [بدین معناست که] من از نواقص خود آگاه هستم و هنوز هم در پاره ای از مواقع، اشتباهات گذشته را مرتکب م یشوم. من ممکن است که خود تلاش کنم تا عادت های بد و نواقصم را ترک کنم و اشکالی هم ندارد. به هر حال من انسان هستم و گاهی اوقات از مسیر خارج م یشوم.
زمانی که نواقص خود را شناختم و اصول فوق را کاملاً پذیرفتم، می توانم برای دریافت شهامت، قدرت و امید، به نیروی برتر خودم مراجعه کنم. این جایی است که «فروتنی » دوباره وارد می شود تا برای آزاد شدن از شر محدودی تهای روال قبلی زندگی، از نیروی برتر درخواست کمک کنم. من می خواهم که از اراده خداوند پیروی کنم. آنگاه که ایمان، قدرت و شهامت را از نیروی برتر دریافت نمودم، و این باور نویافته را پیدا کردم که تغییر واقعاً امکان پذیر است، می توانم کار رها کردن را آغاز نمایم. این نکته برایم جالب است که خیل یها معتقدند نیروی برتر نواقص شخصیتی آنها را برطرف می کند، اما من چنین اعتقادی ندارم. نیروی برتر من تنها، ایمان، قدرت و شهامت را به من عطا م یکند تا قادر شوم در زندگ یام تغییر ایجاد نمایم. قدم هفتم، یک قدم عملی است و رها شدن از عادت های بد، یک روند تدریجی بوده که نیازمند آن است بین راهنمایی نیروی برتر و تلاش و آگاهی خودم، تعادل برقرار نمایم. زمانی که قادر باشم رها کنم و به خداوند اجازه [حضور در زندگی ام را] بدهم، احساس سبکبالی خواهم کرد و شفقت بیشتری نسبت به خود خواهم داشت و علی رغم تمام نواقصی که دارم، بیشتر خود را خواهم پذیرفت. آنها بیش از این، باری بر دوش من نخواهند بود و من پس از این -همانند اوایلی که آنها را شناختم- سنگین یشان را با خود حمل نخواهم کرد.
هرچه زمان به جلو م یرود، آگاهی بیشتری ایجاد م یشود. اگر در استفاده از یک نقص شخصیت ی افراط کنم، بر توان تفکر منطقی ام سایه خواهد افکند و احساس ناخوش آیندی را تجربه خواهم کرد. اگر از روی نقصی عمل کرده و به شخصی خسارت زده باشم، حس می کنم که نیازمند جبران آن خسارت، انجام قدم ده و بررسی صادقانه خود و عملکردم هستم. به نیروی برتر خود دوباره وصل م یشوم، برای انجام خواست و اراده او دعا میکنم و تلاش م یکنم زیاد به خودم سخت نگیرم. به راستی که فردا روز دیگری است.
بر اساس تجربه شخصی، تغییر باورهای درونی من، به تلاشی ب یحد و حصر نیاز دارد. تغییر آنها در اصل یک بیداری روحانی به شمار می آید. اساسا این ماهیت باورهای درونی من است که اغلب در زندگی من محدودیت ایجاد می کند. اساس آنچه که من تجربه می کنم و چگونگی این تجارب، بر این باور قرار گرفته که من چه کسی هستم و اینکه کسی را که اعتقاد دارم هستم، با آن باورهای درونی در ارتباط است.
مراجعه به اولین قدم چهار برای مقایسه میزان بدی آن روزها نسبت به امروز، همیشه ارزشمند است و مرا امیدوار می کند و نشانم م یدهد که چگونه نیروی برتر در زندگی من کار میکند.
من فکر می کنم نواقص شخصیتی، چیزهایی هستند که باید با آنها زندگی کنم، آنها را بپذیرم و بهترین سعی خود را به عمل آورم تا بر اساس آنها عمل نکنم. هرگاه به طور کامل بپذیرم و تسلیم شوم، سرتاسر زندگی قابل اداره م یشود. رها کردن نواقص

وینس – آ

Stepping Up the NA Way (South Africa), May – Edition 35
Letting Go Of Defects

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا