سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

سنت‌های دوازده‌گانه معتادان گمنام

سنت‌های دوازده‌گانه معتادان گمنام سنت‌های,دوازده‌گانه,معتادان گمنام,NA ما آنچه را که داریم فقط با مراقبت کامل می‌توانیم حفظ کنیم و همانطور که آزادی فردی ما از قدمهای دوازده‌گانه سرچشمه می‌گیرد، به همان صورت آزادی گروه نیز به سنت‌های ما بستگی دارد.سنت‌های,دوازده‌گانه,معتادان گمنام,NA تا زمانی که پیوندهایی که ما را به یکدیگر متصل می‌کند از آنچه که ما را …

سنت‌های دوازده‌گانه معتادان گمنام ادامۀ مطلب »