انجمن معتادان گمنام UK

مفاهیم دوازده گانه انجمن معتادان گمنام

مفهوم اول

مفهوم اول

مفهوم اول برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما ، گروه های NA گرد هم می آیند تا ساختاری بوجود آورند که موجب توسعه ، هماهنگی و تامین خدمات NA در کل گردد.    هدف اصلی انجمن ما ، رساندن پیام است که “یک معتاد …

مفهوم دوم

مفهوم دوم

مفهوم دوم مسئولیت و اختیار نهایی برای خدمات در NA با گروه های NA می باشد.     ساختار خدماتی NA را گروه ها به وجود آورده اند تا در خدمت برطرف ساختن نیازهای مشترک گروه ها قرار گیرد. هیئت ها و کمیته های خدماتی در …

مفهوم سوم

مفهوم سوم 3 انجمن معتادان گمنام

 مفهوم سوم ” گروهای NA اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار می کنند. “     گروه های NA حافظ مسئولیت و اختیار نهایی ، ساختار خدماتی هستند که خود آن را بوجود آورده اند . اما با  …

مفهوم چهارم

مفهوم 4

مفهوم چهارم ” رهبری موثر در NA ارزشی والا دارد . ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند. “ اعتماد لازم جهت واگذاری مطمئن اختیارات خدمت بر اساس انتخاب دقیق  …

مفهوم پنجم

مفهوم 5

 مفهوم پنجم ” برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود ، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گویی به وضوح تعریف گردد. “ کلید بکار گیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است که نیاز به انجام دارد و …

مفهوم ششم

مفهوم ششم

مفهوم ششم,” وجدان گروه وسیله ای روحانی است ، برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تاثیر گذارد . “ وجدان گروه یک توانائی روحانی ضروری و حس درونی تشخیص درست و غلط برای ما …

مفهوم هفتم

مفهوم هفتم

مفهوم هفتم” همه اعضای یک کمیته خدماتی ، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند ، پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرآیند تصمیم گیری شرکت کنند . 

مفهوم هشتم

مفهوم هشتم

مفهوم هشتم ” ساختار خدماتی به انسجام و موثر بودن ارتباطات ما بستگی مستقیم دارد . “ ساختار خدماتی انجمن ما ، بر اتحاد گرو ها بنیان گذاری شده است . جهت حفظ این اتحاد ، …

مفهوم نهم

مفهوم نهم

مفهوم نهم  ” تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.”بحث کردن با اشخاصی که با ما موافق هستند کاری آسان است . اما در بهبودی آموخته ایم که …

مفهوم دهم

مفهوم دهم

مفهوم دهم“هر عضو از کمیته خدماتی می تواند ، بدون ترس از تلافی ، رسیدگی به شکایت شخصی اش را از کمیته در خواست کند.”    مفهوم دهم ، تضمین انجمن ما احترام نسبت به تک تک خدمت گزاران …

مفهوم یازدهم

مفهوم یازدهم

مفهوم یازدهم “بودجه NA باید تحت مدیریت مسئولانه بوده و برای پیشبرد هدف اصلی ما مورد استفاده قرار گیرد.”  اعضای NA در سراسر جهان جهت کمک به انجمن در راه به انجام رساندن هدف اصلی خود ، کمک مالی می کنند …

مفهوم دوازدهم

مفهوم دوازدهم

 مفهوم دوازدهم , در راستای حفظ ماهیت روحانی معتادان گمنام ، ساختار ما همیشه خدماتی است و هرگز نباید حکومتی باشد.   از خود گذشتگی در خدمت کوششی “جهادی” روحانی …

اسکرول به بالا