انجمن معتادان گمنام UK

برگه های خواندنی جلسات NA

معتاد کیست؟

معتاد کیست

چرا اینجا هستیم

چرا اینجا هستیم

برنامه معتادان گمنام چیست؟

برنامه معتادان گمنام چیست؟

چگونگی عملکرد

چگونگی عملکرد

سنت های دوازده گانه

سنت های دوازده گانه

ما بهبود پیدا می کنیم

ما بهبود پیدا می کنیم

فقط برای امروز

فقط برای امروز

دوازده مفهوم

دوازده مفهوم
اسکرول به بالا