سلامت روان در بهبودی

سلامت روان در بهبودی

سلامت روان در بهبودی سلامت روان در بهبودی به دنبال کمک حرفه ای ما به تشخیص حال کسی نمی پردازیم و بهبودی با چگونگی پیشرفت بیماران خود را پیگیری نمی کنیم، در حقیقت مریض نداریم و فقط عضو می پذیریم. گروههای ما خدمات حرفه ای، درمانی، طبی، قانونی یا روان درمانی ارائه نمی دهند. ما …

سلامت روان در بهبودی ادامۀ مطلب »