انجمن معتادان گمنام UK

بولتن آزادی از تعصب

بولتن آزادی از تعصب

بولتن آزادی از تعصب 

بولتن آزادی از تعصب

بولتن 20 -هیئت امنای خدمات جهانی NA

 

آزادی از « تعصب » بخش اول و دوم :

بولتن ذیل که در سال 1991 به رشته تحریر در آمده است بیانیه خط مشـی هیئـت امنـاء خدمات جهانی نمی باشد و صرفاً به منظور ایجاد انگیزه جهت بحث و تفکر درباره موضوع تعصب می باشد و اینکه این موضوع تا چه اندازه انجمن معتادان گمنام را تحت تأثیر قرار می دهد . کمیته امور خارج از انجمن هیئت امنا خدمات جهانی همان طور که سنت سوم می گوید تنها « لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است » اما در بعضی از گروه های NA مثل اینکه موارد دیگری غیر از این ، به این سنت اضافه شـده است. گرچه مسئله هنوز به طور آشکار بازگو نگردیده و لیکن تأثیری که شما می توانید از این گروه ها دریافت کنید واضح است . بطوری که اگر شما بخواهید در این گروه به عنوان عضو پذیرفته شوید باید پیش زمینه ای قـومی، نـژادی ، طبقـه اجتمـاعی ، اقتصـادی و تحصیلاتی یکسان داشته و یا از جنسیت یکسانی برخوردار باشید و دیگر تمایل به قطـع مصرف کافی نیست.

بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA
در ماه جولای کنفرانس خدمات جهانی کارگاهی در آرلنیگتون – ویرجینیا برگزار کـرد . یک پانل موضوع بحث خود را به تعصب در انجمن معتادان گمنام اختصـاص داد. شـرکت کنندگان احساس می کردند بحث در این مو رد باید زودتر از اینها مطرح می شد و ما بـه عنوان یک انجمن باید به دنبال راههایی بگردیم تا آگاهی خود را بالا ببریم و شـروع بـه تغییر رفتار و طرز برخورد خود نماییم . بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA

هدف از این مقاله شروع بالا بردن آگاهی مان در رفتار با یکـدیگر اسـت بطوریکـه هـر معتادی که به دنبال بهبودی شخصی است صرف نظر از سن ، نژاد ، هویت جنسی ، کیش ، مذهبی یا غیر مذهبی بودن ، باید بتواند آنچه را که به دنبال آن است را در میان ما پیـدا کند . بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA

آگاهی :

بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA
ما نمی توانیم شروع به تغییر کنیم مگر از نیاز به تغییر آگاهی یابیم . به عنوان یک معتـاد ما نمایان گر جامعه ای هستیم که از آن برخواسته ایم، یعنی تعصبات نژادی ، اجتمـاعی ، جنسیتی و غیره را با خود به بهبودی می آوریم. ما رفتارهای غیر قابل پذیرش را در خـود و دیگران می پذیریم برای اینکه تا بوده چنین بوده است . همه ما با شدت و ضـعف هـای متفاوت از این نوع فکر کردن رنج می بریم و این دنیایی بود که همه ما در آن رشد کـرده ایم .

چه می توانیم انجام دهیم ؟ انکار تعصب و خود بزرگ بینی تنها به ما اجازه می دهد تفکر قدیمی خود را ادامه دهیم اما زمانی که پذیرفتیم تبعیض قائل مـی شـویم ، مـی تـوانیم شروع به درست کردن افکار و رفتار خود با ابزار بهبودی نماییم.بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA

در NA به ما گفته می شود در بر نامه حاضر شو و حقیقت را بگـو ، وقتـی معتـادان مـی شنوند که دیگر معتادان ترسها و درد هایشان را به مشارکت می گذارند چیزهای عجیبـی اتفاق می افتد . بحث های آزاد در جلسات می تواند به ما کمک کند تا درک کنیم تا چه اندازه تعصب مـی تواند در قابلیت بهبودی و انتقال پیام ما به دیگران نقش داشته باشد . انتخاب « آزادی از تعصب » به عنوان موضوع بحث در جلسات می تواند نواقصی که سعی در پنهان کردن آنها از دیگران و خودمان داریم را برملا سازد.

راهنما و رهجو نیز ابزار دیگری است که می توان از آن استفاده نمود . چه اتفاقی می افتد : اگر همه ما یک ترازنامه از خودمان بگیریم . یک ترازنامه ویژه تعصب . موضوعی که روی زندگی ما و انجمن مان تأثیر گذار است. و چه اتفاقی می افتد اگر هـر عضـو NA دربـاره ترس های خود از دیگر مردمان با سابقه و سبک زندگی متفاوت، با راهنمای خود صـحبت کند. زمانی که ما قدم ها را با ذهن و قلب باز کار می کنیم ، بهبودی به وقوع می پیوندد .

بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA
وقتی که بدون هیچ بهانه ای بپذیریم که همه ما واقعا متعصب هستیم زمان آن اسـت کـه عملکرد شروع شود معجزات زمانی شروع میشود که هر یک از ما ، چه به عنوان یک فرد و یا یک انجمن بپذیرد که بطور متناوب در اصول دچار قصور شده است . واقعیت امروز این است. بنابرین همین امروز نیاز به تغییر داریم . پذیرش اینجا به این معنا نیست که “خوب این تنها راهی است که چیزها وجود دارند” . پذیرش به معنـای قبـول مسئولیت خودمان و شهامتی برای تغییر می باشد .

در کارگاه آرلینگون ، اعضاء حاضر تجربه فردی خود را در مورد تعصب در اختیار یکدیگر قرار دادند. نه تنها وقتی که توسط تعصبات دیگران آزار دیده اند بلکه زمان هـای کـه بـا تعصب خود دیگران را آزار داده اند. به عنوان مثال اعضاء تجاربی از این قبیل داشتند که : چون رنگ پوست آنها سیاه بود در آغوش گرفته نشدند یا اینکه چون از بعضی تجویزهای پزشکی استفاده می کردند و یا ناتوانی جسمی داشتند از آمدن به جلسـه اجتنـاب مـی کردند یا به دلیل ترس از افرادی که از لحاظ تحصیلاتی با آنها متفاوت بودند و یا کسـانی که با نگاه برتری جنسیتی با آنها اختلاف نظر داشتند ، از آمدن به جلسه پرهیز می کردند ، بعضی از این چیزها مانع بهبودی خودشان می شد و بعضی مانع بهبودی دیگران ، اما همه این موارد به انجمن خسارت می زند . آنها این امر را پذیرفته و درخواست نمودند که ما به عنوان یک انجمن به آنها کمک کنیم تا تغییر کنند. این مطلب درسـت اسـت کـه مـا از جوامع متعصبی آمده ایم . اما بدین معنا نیست که باید برای همیشه مقید به تعصبات خود باقی بمانیم.بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA

برنامه NA وعده آزادی می دهد نه تنها از اعتیاد به مواد مخـدر بلکـه از کلیـه نـواقص شخصیتی موذی که ما را از یک زندگی توأم با سلامتی و پر از شادمانی باز مـی دارد . بـا کارکرد قدم ها می توانیم بر کمبودهای اخلاقی خود فائق آمده و رشد نماییم . در پی انجام این کار می توانیم در جوامع خود الگوئی برای اعضای انجمن و اعضای جوامع خود باشیم و این بیانگر معنای واقعی بهبودی روحانی است .

چگونه می توان در NA » در بر نامه حاضر شد و حقیقت را گفت »

بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA
شما می توانید :

1 -در جلسات موضوع دار ، این مسئله را به چالش بکشید
2 -با کمیته همایش شورای منطقه خود تمـاس بگیریـد و از آنهـا درخواسـت کنیـد در همایش بعدی در مورد موضوع تعصب کارگاهی برگزار کنند .
3 -از کمیته خدماتی منطقه و یا ناحیه خود بخواهید که بررسی کننـد کـه آیـا موضـوع تعصب برروی خدمات آنها تاثیرگذار شده است ؟
4 -با راهنما خود بحث کنید در مورد اینکه چگونه تعصب شما یا دیگران بر روی بهبودی شما تأثیر می گذارد و یا حتی با رهجویان خود نیز در این رابطه گفتگو کنید .
5 – اگر گروه شما ترازنامه سالیانه دارد یکی از موضوعات مورد سوال را تعصب قرار دهید. تعصب در NA به همه انجمن صدمه می زند از تازه وارد گرفته تا یک عضو قدیمی . ما بـه عنوان اعضاء انجمنی که بر پایه اصول روحانی استوار است، نمی توانیم و نباید چیزی را به غیر از آزادی و رهائی از تعصب نهادینه نماییم.

 

آزادی از تعصب – بخش دوم

بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA
از آنجایی که ما در کنفرانس 1992 ممکن است زمان کافی جهت بحث آزاد در این رابطه و موضوعات دیگر را نداشته باشیم . هیئت امناء امیدوار است ذکر این نکات باعـث ایجـاد انگیزه جهت گفتگو در رابطه با این مسئله در سایر گردهمایی ها شود. به عنوان هیئت امناء ما خواستار پیش برد این بحث و یافتن راهکارهـای بـا کمـک کـل انجمن هستیم.

در ذیل نکاتی جهت بحث پیشنهاد شده است :

* چگونه کنفرانس و شرکت کنندگان آن می توانند به طور مؤثر مسئله تعصب را در بین اعضاء مطرح نمایند و راهی جهت آزادی از تعصب پیدا کنند ؟

*در مورد چالش هایی که یک انجمن روحانی با آن در فرهنگها و جوامعی کـه بـه شدت تحت تأثیر تعصبات هستند روبرو می باشد، بحث کنید.

* به عنوان اعضاء NA ، یا یک راهنما ، یا عضـوی از یـک گـروه، یـا رهبرانـی در کنفرانس هر کدام از ما چه کاری می توانیم انجام دهیم تا به تحقق بخشیدن بـه این مطلب که در کتابچه سفید مان آمده جامع عمل بپوشانیم. ” هـر کـس مـی تواند صرف نظر از سن ، نژاد ، جنسیت ، کیش ، مذهبی یا غیر مذهبی بودن به ما ملحق شود”

* اتحاد و نه هم شکل بودن در رشد انجمن NA نقش حیاتی دارد. همانطور که مـا بهبود پیدا می کنیم ، تبدیل به فرزندان زیبا ، بی نظیر و منحصر به فرد خداونـد می شویم به عنوان یک کنفرانس چگونه می توانیم الگویی را شکل دهیم تا باعث قوی تر شدن اتحاد ، علی رغم تفاوت های آشکار ، در انجمن معتادان گمنـام در سراسر جهان گردد .

چگونه می توانیم به تازه واردینی خوش آمد بگوییم که ممکن اسـت مشخصـات مورد نظر ما را به عنوان یک معتاد نداشته باشند ؟ اگر ما اول بتوانیم یاد بگیـریم که چگونه اول اصول پذیرش ، عشق و مهربانی را در زندگی به کـار ببـریم قـادر خواهیم بود تحمل لازم را داشته باشیم.بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA

* در مورد فعالیت های حوزه بیمارستان ها و زندان ها و اطلاع رسانی چطـور؟ آیـا انجمن ما سعی می کند به تمامی معتادان از طبقات مختلـف اجتمـاع دسترسـی پیدا کند؟ چه کسانی در جلسات ما نیستند؟بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA

* ما به عنوان یک فرد و به عنوان یک انجمن چگونه با تعصباتی که به مـا بـه ارث رسیده در قلب خود و همین طور در انجمن روبرو می شویم؟

* بخصوص ما نیاز داریم تا بحث در مورد موضوع تعصـب بـه گروههـای زیـر را در انجمن تشویق کنیم: معتادان … زن و مـرد، معتـادان اسـپانیولی، معتادان آسیایی، معتادان زن،معتادان مسن، معتـادان سـیاه ، معتـادان معلـول ، معتادان چاق ، معتادان شاغل حرفه ای ، تفاوت های زبـانی ، مـذهبی یـا دینـی و هر کس که با ما تفاوت دارد. این تازه فقط یک شروع است اما همه چیز با قدم اول شروع می شود اینطور نیست ؟ بولتن,آزادی از تعصب,مانع بهبودی,برنامه NA,اعتیاد, اعضاء NA

 

دانلود فایل کامل بولتن آزادی از تعصب

بولتن آزادی از تعصب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا