انجمن معتادان گمنام UK

روابط عمومی NA (فصل دوازده)

روابط عمومی NA (فصل دوازده)

روابط عمومی NA (فصل دوازده)

روابط عمومی NA (فصل دوازده)

توسعه انجمن

این فصل از کتاب، که راجع به توسعه انجمن به گسترده ترین شکل سخن خواهد گفت،  به منظور فراهم نمودن خدمات   پشتیبانی برای اعضاء انجمن، گروه ها، هئیت های خدماتی، و یا کل جمعیت معتادان گمنام، تهیه شده است. هدف از هرگونه تلاش برای توسعه انجمن معتادان گمنام، ایجاد ارتباط با اعضاء و گروه های انجمن ،و یاری دادن به ایشان می باشد.

بعضی از ناحیه ها احتمالا عملکردی را که دراین فصل از کتاب بدان توسعه جمعیت گفته می شود، از قبل و تحت اصطلاح “دستیابی- توسعه” فراهم نموده اند. بعضی دیگر ممکن است این خدمت (توسعه ی انجمن) را بدون ایجاد یک کمیتۀ مخصوص فراهم نمایند.  درحقیقت نام این خدمت مهم نیست و موضوع حائز اهمیت عملکرد ما برای ارتباط موثر با اعضاء ناحیه خود و رساندن پیام به ایشان می باشد.   به نظر می آید که روشهای مختلفی برای رشد انجمن معتادان گمنام وجود داشته باشد.  یکی از روشها که می تواند برای یک ناحیه کاربرد داشته باشد،  تماس گرفتن با افراد، گروه ها و یا ناحیه های همجواری که از ناحیه درخواست کمک نموده اند،  می باشد.  روش دیگری برای توسعه ی انجمن، که به وسیلۀ منطقه ها فرا منطقه انجام می شود، شامل تلاشهایی جامع و هماهنگ شده می باشد که در طی آن برنامه ریزی و اولویت دهی، نقش بزرگی را ایفا می کنند.

توسعه انجمن به ما این موقعیت را می دهد تا توانایی های روابط عمومی خود را روی اعضاء انجمن آزمایش کنیم. ارتباطات پایدار، کمک به دیگر اعضاء و تلاش برای بدست آوردن اهداف اولیۀ انجمن می تواند توسعۀ انجمن معتادان گمنام را به یک تجربۀ بارور در زمینه خدماتی ، تبدیل کند.

دراین فصل از کتاب اطلاعات جامعی نیز دررابطه با حمایت از گروه های انجمن، نواحی درحال رشد و اعضاء انجمن که در زندانها بسر می برند، آورده شده است.

 چه یک منطقه به تنهایی و به طور مستمر و غیر چشمگیر،  نشریات انجمن را برای گروه های همسایه بفرستد و چه منطقه های مختلف درحال ایجاد یک برنامۀ پنج ساله برای توسعۀ انجمن باشند، این خدمات برای رشد انجمن معتادان در جهان، الزامی می باشند.روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

اصول بنیادی روابط عمومی

این قسمت از فصل ۲ کتاب استخراج شده است

اتحاد : “ما با هم می توانیم”

چیزی که به معتادان در عذاب کمک می کند بهبودی را پیدا کنند،  تلاشهای جمعی ما در ارائه خدمات  می باشد.  انجمن ما از سال ۱۹۵۰ میلادی تا به حال به دلیل همکاری و تلاش اعضاء در راستای تحقق هدف اصلیِ انجمن، در حال رشد بوده است.  تعداد زیادی از ما  با توانایی های گروه برای رساندن پیام بهبودی به معتادانی که در جلسات ما شرکت می کنند، آشنایی داریم.  ما ازاعضاء گروه های خدماتی نیزبرای همین منظور استفاده می کنیم. زمانی که اعضاء به منافع مشترک انجمن اولویت داده و آن را جانشین تمایلات و نیاز های فردیِ خویش می نمایند، ما به وضوح می توانیم کاربرد سنت اول انجمن معتادان گمنام را درعمل ببینیم.  همکاری با یکدیگر برای مورد توجه قرار گرفتن و تداوم هرچه بیشترِ انجمن معتادان گمنام، نه تنها به معتادان درعذاب کمک می کند تا برنامۀ ما را پیدا کنند، بلکه یک روش ارزشمند برای تمرین اتحاد ذکر شده در سنت اول می باشد.

 • ما چطور می توانیم تمایلات و نیازهای فردی خود را به خاطر منافع مشترک انجمن معتادان گمنام نادیده بگیریم؟
 • ما چطور می توانیم کمیته های خدماتی خود را قابل دسترس و همچنین خوش آمد گوی اعضاء و گروه ها نشان دهیم ؟

     جاذبه

یکی از ملاحظات مهم در رابطه با ارزشمند ترنمودن تلاشهای روابط عمومی ما، جاذبۀ رفتار و برخورد تک تک اعضاء انجمن معتادان گمنام و همچنین دورنمای جمعیت ما می باشد.  جاذبه بدین معناست که ما، هم بصورت فردی و هم گروهی، دیگران را طبیعتا به طرف خود جذب کنیم.  وقتی عملکرد اعضاء جاذبه داشته باشد این در اعضاء بالقوه ایجاد هویت و احساس تعلق می نماید.

 • ناحیه ها چطور می توانند در طی تلاشهای خود برای توسعه انجمن، اصول جاذبه را به کار گیرند؟
 • اعضاء انجمن چطور می توانند در طی تلاشهای خود برای توسعه انجمن، جاذبۀ خدمات را افزایش دهند؟

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

روابط عمومی و توسعه انجمن

      در بعضی مناطق اغلب موانع مختلفی وجود دارند که از رشد و رونق گرفتن انجمن معتادان گمنام جلوگیری می کنند. این موانع می تواند به واسطۀ جغرافیای محل (مانند رشته کوههایی که گروه های انجمن را از هم جدا

می کنند)، تکنولوژی، فرهنگ، زبان، ناتوانی، وضعیت نا مساعد اقتصادی و یا متصل نبودن اعضاء به ساختار خدماتی انجمن، باشد. به واسطۀ توسعه انجمن می توان به گروه های در انزوا کمک کرد تا از وجود پشتیبانی و منابعی که در انجمن وجود دارند، آگاهی داشته باشند توسعه انجمن موقعیتی را برای خدمتگزاران مورد اعتماد ایجاد می کند تا بتوانند، با بوجود آوردن رابطه های مفید با دیگر گروه ها، پیام انجمن را به اعضاء دیگر انجمن برسانند.

با اینکه مستقل هستیم ولی در جلسات گروههای دیگر شرکت میکنیم و آنها را  کمک و حمایت میکنیم. جلسات NA  تنها وقتی پیشرفت میکنند که گروهها فراسوی احتیاجات اولیه و فوری خود به همدیگر نگاه میکنند.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

‍‌‍‌‍‌” چگونگی عملکرد

 

برنامه ریزی و آماده سازی برای نواحی و کمیته ها

 

قسمت اعظمی از برنامه ریزیها برای پروژه های توسعه انجمن از توسعۀ درک و فهم  اصولی که می تواند منجر به موفقیت این تلاشها شود،متشکل می شود.  اعضاء همچنین می توانند برنامه ریزی خود را با درنظر گرفتن روشهای متفاوتِ دسترسی به گروه ها و منطقه های خواستارِ کمک، و موانعی که ممکن است پیش روی ایشان قرار گیرد، انجام دهند.  بررسی مراحل برنامه ریزی که در فصل سوم این کتاب آورده شده می تواند به فرآیند برنامه ریزی کمک کند.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

اصول بنیادی توسعه انجمن

برای خدمت در توسعه انجمن، به کار گرفتن اصولی مانند خود القایی، استقلال، پیام رسانی و اتحاد الزامی می باشد. خدمتگزاران مورد اعتماد می بایستی کوشش کنند تا تعادل لازم را بین رساندن پیام انجمن، و محترم شمردن حس استقلال اعضاء و گروه ها، حفظ کنند. اعضاء انجمن اغلب نیاز به تشویق دارند تا توانایی خود را در زمینه  خودالقایی واینکه عملکرد آنها جزئی از اصل خودالقایی انجمن میباشد، دریابند.

توانمندسازی اعضاء و گروه ها،با منابع و حمایت های لازم خدماتی سنگ زیرین مهمی برای تلاشهای جدی برای رشد انجمن می باشد.  نزدیک شدن به اعضا با یک دیدگاه خیر خواهانه و بدون پیش داوری، به موثر تر بودن تلاشها برای رشد انجمن، منجر خواهد شد.  ممکن است گروه ها و ناحیه ها روش عملکردی مختص به خود را دارا باشند. مدیریت گروه ها و ناحیه ها جزء وظایف اعضائی که در توسعه انجمن فعالیت می کنند، نمی باشد.  روشهای خلاقانه در رساندن پیام انجمن،  می تواند منجر به افزایشِ انرژی و شوق دربین اعضاء گروه گردد. این روشها  می تواند در رسیدن یک گروه به هدف اصلی انجمن، که رساندن پیام به یک معتاد درعذاب می باشد، نیز مفید واقع شود.  اعضاء  می توانند به گروه ها ابزاری را ارائه دهند تا گروهها بتوانند راه حلهای مربوط به خود را شناسایی نمایند.

خدمتگزاران مورد اعتماد بایستی خدمت دهی را بدون هیچ نوع پیش داوری در مورد اعضاء و گروه هایی که ظاهرا به اندازۀ گروه های خود ایشان توسعه یافته نیستند، انجام دهند. توانایی ما در حمایت متواضعانه از گروه ها و اعضاء به آنها شانس بهتری را برای رساندن پیام انجمن به معتادان درعذاب، می دهد.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

هماهنگی خدمات

بعضی از ناحیه ها یک کمیتۀ توسعه انجمن و یا گروهی مشابه آن ایجاد نموده اند که مسئولیت هماهنگی کلیۀ تلاش های خدماتی در آن ناحیه را به عهده دارد. بعضی دیگر از کمیته های نواحی، توسعه انجمن را به عهدۀ اعضاء گروه ها مانند:گرداننده،نایب گرداننده، خزانه دار و غیره می گذارند. بعضی منطقه ها نیز خدمتگزاری به نام نمایندۀ گروه و یا هماهنگ کننده ایجاد نموده اند.

بعضی وقتها نواحی منطقه های هم جوار به اتقاق یکدیگر خدمات توسعه انجمن را انجام می دهند. همانطور که در اوائل این فصل بدان اشاره شد، بعضی ازناحیه ها احتمالا آنچه را که بدان توسعه جمعیت گفته می شود، از قبل و تحت اصطلاح “دور از دسترس” انجام داده اند. صرفنظر از اینکه یک ناحیه چطور خدمات را هماهنگ می کند حمایت از اعضا و گروهها مسئولیتی برای آن ناحیه است.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

طرز عملکرد

برای توسعه انجمن طرق مختلف و متفاوتی وجود دارند. زمانی که یک ناحیه برای توسعه انجمن آماده می شود، خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند روشهایی متناسب با نیازاعضای خواستارکمک، را درنظر بگیرند.

 • اعضاء می توانند روشی را به گروه های انجمن پیشنهاد کنند که با استفاده از آن، گروه ها بتوانند نیازهای خود را شناسایی نمایند. استفاده از پرسشنامه و یا طرق غیر رسمی مانند ای میل، نامه و تماس تلفنی می تواند به اعضاء کمک کند تا مهمترین نیازهای ناحیه خود را شناسایی نمایند. داشتن اطلاعات به روز و مربوط به نیازهای یک ناحیه خدمتگزاران مورد اعتماد را قادر می نماید تا در مورد مفید ترین منابع برای کمک به ناحیه، تصمیم گیری کنند.
 • خدمتگزاران مورد اعتماد ممکن است لازم باشد، گروه ها و ناحیه ها را در رابطه با منابع قابل دسترس، آموزش دهند. بعضی از اعضاء و گروه ها در رابطه با ساختارهای خدماتی بزرگ و همچنین منابع و حمایت های در دسترس، تجارب پیشین ندارند.
 • فعالیتهای برنامه ریزی و اولویت بندی برای تلاشهایی که در توسعه انجمن انجام می شود، مفید خواهد بود.در عین حال توسعه انجمن می تواند منابع مالی و انسانی یک ناحیه را تحت فشار قرار دهد.   مثلا منطقه ای که تصمیم دارد یک ناحیه همجوار را حمایت کند، ممکن است هزینۀ سفرِ خدمتگزاران مورد اعتماد خود را به ناحیه همجوار تقبل کند. بدون انجام برنامه ریزی های لازم،  چنین حمایتی می تواند منجر به چنان مشکلات مالی برای یک منطقه گردد که آنها حتی قادر به پرداخت قبض تلفن خود نباشند. برنامه ریزی می تواند به منطقه ها کمک کند تا توانایی واقع بینانۀ  خود را برای ارائه کمک به منطقه های همسایه، شناسایی کنند.
 • همانطور که در قسمت فوق بدان اشاره شد، تمرین اصول روحانی مانند روشن بینی و شکیبایی، ابزاری پرارزش برای هرگونه تلاش دررابطه با توسعه انجمن می باشد. رعایت این اصول به ما کمک می کند تا برنامۀ دوازده قدم را در زندگی شخصی خود بکار گیریم. در آمیختن اصول روحانی در فعالیتهای توسعه انجمن، به ما اجازه می دهد تا رفتاری از خود نشان دهیم که ضرری برای انجمن نداشته باشد.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

وجدان گروه وسیله ای است روحانی برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تاثیر بگذارد.

 

” دوازده مفهوم خدماتی در NA “

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

موانع و راهکارها

قبل از شروع به هرگونه فعالیت برای توسعه انجمن،  درنظر گرفتن برخی از موانع و راهکارها که در این نوع خدمت پیش می آید، از اهمیت خاصی برخوردار است.

 • تشویق گروه ها و ناحیه ها به پیشبرد تلاشهایشان، یکی از مهمترین راهنمایی ها یی است که خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند ارائه دهند. آگاه نمودن اعضاء از اینکه خدمات ایشان با هیچ یک از سنتها تناقض نداشته و ترسها و چالشهای ایشان نیز مشابه اعضاء سایر نقاط جهان است، می تواند یک آسایش خاطر بزرگ برای اعضاء باشد. تواناییِ اعضاء در ارزیابی تلاش های خدماتی آنها و آگاهی داشتن از مواقعی که عملکردشان از سنتهای انجمن فاصله گرفته است، بر روی توسعه انجمن اثری مستقیم می گذارد.
 • در راستای یافتن موثر ترین روش برای توسعه انجمن، محترم شمردن تفاوتهای فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع زبانی، مسافتهای جغرافیایی و محدودیت های قانونی، حیاتی می باشد.  تلاشها برای توسعه انجمن اغلب پس از شناساییِ گروهی از مردم ،که درگذشته انجمن قادر به دسترسی به آنها نبوده، آغاز می شود.  ممکن است جذب اعضای جدید از محل هایی که خدمت زیادی به آنها نشده است مشکل باشد، به خصوص وقتی که اینگونه اشخاص نتواند در جلسات انجمن اعضایی را که شرایطی مشابه خود دارندرا، شناسایی نمایند.  یک روش برای حل این چالش، اطلاع رسانی به بزرگان و به اصطلاح ریش سفیدان محل، دربارۀ خدمات انجمن معتادان گمنام و تقاضای کمک از ایشان برای دسترسی به افراد معتاد جامعۀ محلی، می باشد.  مشمول نمودن اعضای متعلق به یک فرهنگ خاص ویا قوم، در این تلاشها مهم بوده و منجر به پرورش حس شناسایی و جاذبه خواهد شد.  اگرتفاوتِ زبان محلی گروه یکی از چالشها باشد، خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند از اعضایی که به آن زبان تسلط داشته کمک گرفته و یا به دنبال خدمات ترجمه ای ماننداستفاده از یک مترجم حرفه ای باشد.
 • یکی از اهداف رشد انجمن، کمک کردن به گروه های محلی است تا با داشتن ساختار و اطلاعات مورد نیاز قادر به حل مشکلات خود شوند. مثلا اگر منابع مالی یک گروه محلی به خوبی مدیریت نشده باشد، اعضاء می توانند، یک کتابچۀ خزانه داری، دستورالعمل ها و یا تجارب گروه ها و ناحیه های دیگر را در اختیار گروه قرار دهند. وظیفۀ اعضائی که در توسعه انجمن فعالیت دارند، رسیدگی به اختلافهای عقیدتی درانجمن و یا مشکلات اعضاء     نمی باشد. در عوض، نقش اینگونه خدمتگزاران،  فراهم نمودن ابزاری است که گروه ها بتوانند با استفاده از آن مشکلات خود را حل کنند. در این رابطه، بهترین روش داشتن عملکردی مطابق با اصول انجمن و بدون تاثیرعقاید شخصی می باشد. نقطۀ تمرکز ما همیشه اتحاد انجمن و هدف اصلی گروه ها، که رساندن پیام به معتادان در عذاب است، می باشد.
 • در راستای تلاشهای خدماتی خود، ما همیشه خواهان بدست آوردن اتحاد هستیم. با این حال بعضی از اعضاء، علیرغم داشتن مقاصد مثبت، دارای انعطاف پذیری لازم نبوده و قادر به جهت دادن به شور و شوق خود نمی باشند.  خدمتگزاران مورد اعتماد بایستی سعی کنند به جای طرد کردن اینگونه اعضاء درون کمیته نگهدارند. اغلب چنین اعضائی،  چه در داخل کمیتۀ خدماتی و چه در بیرون آن، به کار خود ادامه می دهند.  نقش ما داشتن یک فکر باز،فراهم نمودن یک فضای خوش آمد گویانه و شامل نمودن اینگونه اعضاء در خدمات می باشد.
 • اکثر اوقات، اعضاء انجمن از راهنمایی شدن برای تمرکز اشتیاقشان، زینفع خواهند شد. یک از موارد مهم، که در طی آن به توسعه جمعیت محلی کمک می شود، آموزش اعضای گروه های محلی در رابطه با استفاده بهینه از انرژی و اشتیاق خود می باشد.
 • یکی از چالش های توسعه انجمن برخورد با گروه هایی است که تمایل ندارند به ساختارخدماتی انجمن متصل باشند. این دسته از اعضاء با گروه هایی که از وجود ساختار خدماتی اطلاع ندارند تفاوت دارند. خدمت گزاران مورد اعتماد می توانند مزایای متصل بودن به ناحیه، مانند توانایی دسترسی به اعضاء بالقوۀ بیشتر و فراهم نمودن روشی یکسان و همگام با دیگر گروه ها در رساندن پیام انجمن ، را به این گروه ها توضیح دهند. تحت این شرایط،  گفتگو با این گروه ها در بارۀ سنتهای دوازده گانه، دوازده مفاهیم و هدف اصلی انجمن معتادان گمنام ، می تواند مفید واقع شود.  اگر یک ناحیه مطلع شود که بعضی از گروه ها تمایلی به همکاری با کمیته های خدماتی ندارند،  هیئت آن منطقه می تواند یک ترازنامه خدماتی ایجاد کند که در آن نقاط قوت و ضعف کمیتۀ خدماتی قید می شوند.  توجه به ضعف های یک کمیتۀ خدماتی و رفع آنها می تواند مجددا گروه هایی را که به کمیته ها متصل نیستند به طرف ساختار جذب کند.
 • بعضی از اعضاء ممکن است برداشت نادرستی از سنتها و مفاهیم انجمن معتادان گمنام داشته باشند. همین اعضاء پس از اعمال این برداشتهای غلط در گروه های محلی خود ممکن است در برابر هرگونه تغییر مقاومت نشان دهند. یکی از مسائل متداول، اعضاء و گروه هایی هستند که بین انجمن معتادان گمنام و انجمن های دیگر به اندازۀ کافی فاصله ایجاد نمی کنند. این باعث نگرانی است چرا که اعضاء ما، به دلیل نزدیکی بیش از حد به انجمن های دیگر، ممکن است نیاز خاصی به برقراری ارتباط با اعضاء دیگر انجمن معتادان گمنام، نداشته باشند.  مهمتر از همه، این مسئله ممکن است باعث گیج شدن تازه واردان درابطه با پیام بهبودی انجمن معتادان گمنام شود.  اعضاء انجمن می توانند محترمانه با این گونه مسائل برخورد نموده و تجارب مفید خود را که هم برای بهبودی شخصی خویش و هم برای گروه ها و ناحیه ها موثر بوده،  در اختیار ایشان قرار دهند.  طرز تفکری که عاری از پیش داوری است و منجر به حسن نیت می شود، می تواند به اعضاء کمک کند تا به سنتها و مفاهیم انجمن با دید تازه ای بنگرند و برای گوش دادن به تجارب اعضاء دیگر آمادگی نشان دهند.  یکی دیگر از روشهای حل اینگونه مشکلات، ایجاد کارگاه های آموزشی و روزهای آموزش است که در طی آن مشکل فوق را می توان به صورتی عمومی عنوان نمود.
 • جلسات اولیۀ گروه های محلی و در حال توسعۀ انجمن، اغلب در مراکز سم زدایی آغاز می گردند. خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند با تشویق گروه ها به خودکفایی، به ایشان کمک کنند تا استقلال لازمه را بدست بیاورند.  “کتابچۀ راهنمای گروه های مستقر در بیمارستانها” می تواند یک منبع مفید برای اعضاء باشد تا با استفاده از آن گام های اولیه برای ایجاد گروه های مستقل برداشته شوند. کمک نمودن به کارکنان مراکز سم زدایی برای فهم هرچه بیشتر عمکرد جلسات انجمن معتادان گمنام و همچنین کمک به اعضاء برای دایر نمودن گروه های انجمن با حداقل کشمکش های داخلی،  از اهمیت به سزایی برخوردار است.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

همه اعضا را تشویق میکنیم در گفتگوها شرکت کنند و عقاید خود را ابراز کنند. روشن بینی به ما کمک میکند همیشه در نظر داشته باشیم هر گروه جزیی از مجموعه NA است. اقرار به اینکه جزیی از یک مجموعه بزرگتر از خود هستیم ما را بر می انگیزاند به عقاید جدید توجه بیشتری داشته باشیم. تنوع خصوصیات هریک از ما باعث تقویت ما میشود که قدر این تنوع را بدانیم.

      چگونگی عملکرد

 

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

طرح هایتان را به اجرا بگذارید

گروه ها و ناحیه های انجمن

روشهای مختلفی برای کمک به گروه ها و ناحیه ها وجود دارند تا آنها منابع مورد نیاز برای خدمات را در اختیار داشته باشند.بعضی از این روشها که می تواند در راستای توسعه انجمن مورد استفاده قرارگیرد، در قسمت ذیل تشریح شده:

 

 • ارتباط مستمر از طریق نامه، ای میل و تماسهای تلفنی، اغلب تنها راه سرویس دهی ثابت و یکنواخت به گروه ها و ناحیه های دورافتاده می باشد. درتماس بودن دائم با این دسته از اعضاء از اهمیت ویژه ای برخوردار است – یک کمیته ممکن است بخواهد یک جدول پیگیری تماس ها با اینگونه گروه ها ایجاد کند. ایجاد دوستی بین اعضاء کمیته ها و گروه ها و یا ناحیه ها نیز می تواند روش موثری برای دسترسی به گروه های دورازدسترس بوده و تجربۀ پرباری برای اعضاء باشد.
 • درصورت امکان و با تایید و راهنمایی کمیتۀ خدماتی، اعضاء می توانند با گروه ها و ناحیه هایی که توانایی و یا تمایل به شرکت در کمیته های خدماتی ناحیه های همسایه را ندارند، ملاقات کنند. اعضاء همچنین می توانند با شرکت مداوم در جلسات خدماتی و یا بهبودی، ازاین گروه ها حمایت کنند.  به نظر می رسد بهترین نتیجه وقتی به دست آید که اعضاء پس از دریافت تقاضای کمک، نه از یک فرد بلکه از یک گروه معتاد درعذاب، به محل گروه عزیمت کنند.  حضور در گروه ها و یا جلسات خدماتی، بر طبق یک جدول از پیش تعیین شده، حتی اگر این سفرها برای هر دو ماه یک بار برنامه ریزی شده باشد، اثر دائمی تری خواهد داشت.  چیزی که گروه ها و ناحیه های دور افتاده به آن نیاز دارند ارتباط مداوم با گروه های دیگر انجمن می باشد.
 • کارگاه ها و روزهای آموزش ابزار ارزشمندی برای افزایش توانایی گروه ها و ناحیه ها می باشند. (برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد برگزاری یک کارگاه برای تازه واردان، به فصل ششم این کتاب با عنوان دادگستری جنایی رجوع کنید).  چنین رویداد هایی می تواند به اعضاء کمک کند تا از راه حل ها و ایده های نوین آگاهی یافته و چارچوب مناسبی برای مطرح نمودن سوالات خود داشته باشند.  تمرکز نمودن روی جوانب خاص خدمات ( مانند سوالات مربوط به ترجمۀ مدارک) و یا نیازهای خاص (مانند تقاضای همکاری ازتعداد زیادتری خدمتگزار) بهترین روش برای توسعه ناحیه ها می باشد.  در این کارگاه ها، استفاده از روشهایی که در طی آن اعضاء پیشنهادات خود را بطور فی البداعه مطرح می کنند، می تواند به یک ناحیه یا گروه کمک کند تا راه حل هایی  برای مشکلات خود پیدا کند.  فراهم نمودن یک فضا دوستانه، تغذیه و جلسات بهبودی در این کارگاه ها می تواند جاذبه خدمت و حس اتحاد را بوجود آورد.  برخی از ناحیه ها و منطقه ها دست به ایجاد کارگاه های سیار یا درسفر نموده اند که مسئولیت آن به عهدۀ یک کمیتۀ خدماتی است. درطی برنامه ریزی برای چنین کارگاه هایی، خدمتگزاران مورد اعتماد می توانند موضوع کارگاه ها را برطبق نیازهای بخصوص اعضائی که درخواست کمک نموده اند، تعیین کنند.  “اعضاء همچنین می توانند با حضور در جلسات بهبودی و  اداری، حمایت خود را به نمایش بگذارند”.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

 • یک کمیته می تواند اطلاعات لازم را برای نماینده های خدماتی گروه ها فراهم نماید. این راهنمایی ها می تواند در طی جلسات غیر رسمی که قبل از جلسات خدماتی منطقه برگزار می شود و یا به صورتی رسمی تر و با فراهم نمودن جزوه های مخصوص به اعضاء انتقال داده شود.
 • یک ناحیه ممکن است به این نتیجه برسد که عملی ترین روش برای دسترسی به گروه ها و منطقه های دورافتاده ارسال نشریات بهبودی و خدماتی به ایشان می باشد. فرستادن منابعی مانندراهنمای جلسات، شماره تلفن تماس گروه های دیگر، دفتر خدمات جهانی انجمن معتادان گمنام و کاست ها و سی دی های بهبودی به این گروه ها نیز می تواند روش مفیدی باشد.  ناحیه ها ممکن است بخواهند منابعی را به گروه های دورافتاده بفرستند که ازطریق دفتر خدمات جهانی تهیه شده است، مانند راهنمای ترازنامه ناحیه،نمونه هایی از راهنمای خدماتی(اساسنامه) کمیته های خدماتی و همچنین کتابچۀ راهنمای خدمات محلی انجمن معتادان گمنام.  درنهایت یک ناحیه ممکن است طبق درخواست کمکی که از یک گروه و یا ناحیۀ دورافتاده دریافت نموده، منابعی را که مخصوصا دررابطه با این نیازها تهیه شده اند، برای این گروه ها فراهم کند. آگاه شدن از اینکه کدام منابع اطلاعاتی می توانند مفیدتر واقع شوند،  مهمترین نکته در این رابطه می باشد.
 • کمیتۀ خدماتی یک ناحیه می تواند از فعالیتهای توسعه انجمن حمایت مالی مستمر نموده و مبلغ مربوطه را در بودجۀ ناحیه قید کند. یک ناحیه ممکن است بودجۀ خاصی را برای هزینۀ مسافرتهای مربوط به رشد انجمن، در نظر بگیرد. چنین بودجه ای می تواند هزینۀ مسافرت اعضاء یک گروه و یا ناحیۀ دورافتاده را، برای شرکت در یک جلسۀ خدماتی ناحیه، تامین کند. هزینۀ مسافرت اعضاء، به گروه ها ویا ناحیه هایی که خواستار کمک از یک منطقه شده اند، را نیز می توان از طریق چنین بودجه ای تامین نمود. داشتن برنامۀ مالی به خدمتگزاران مورد اعتماد کمک می کند تا نسبت به مبلغی که یک منطقه می تواند بطور مستمرهزینۀ مسافرت کند، واقع بینانه تصمیم بگیرند.   بسیاری از منطقه ها فقط قادر به تقبل هزینه برای فرستادن مرتبِ تعداد کمی نشریات به گروه های دورافتاده می باشند.  اغلب، فرستادنِ مرتبِ تعداد نسبتا کمی نشریات انجمن به این گروه ها، مفید تر از فرستادنِ  یک محمولۀ بزرگ ولیکن گران می باشد. داشتن  یک برنامه ریزیِ مالی برای تلاشهای مربوط به رشد انجمن، به منطقه ها کمک می کند تا ازمنابع مالی خود به بهترین وجه استفاده کنند . روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

قسمت بعدی کتاب، “اعضای زندانی” به مخاطبین خاص توسعه انجمن، مربوط می شود. همانطور که گروه های دورافتاده اغلب از گروه ها و ناحیه های انجمن تقاضای کمک می کنند، اعضای زندانی نیز می توانند از حمایت های مشابه بهره گیرند.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

اعضا زندانی  – تماس با زندانی ها

برنامۀ تماس با زندانی ها نیز نوعی از توسعه انجمن معتادان گمنام بشمار می رود. خدمت به اعضای زندانی، برای اکثر خدمتگزاران مورد اعتماد، تجربۀ تازه ای نیست. بعضی از کمیته های توسعه انجمن درحال حاضر این خدمت را فراهم می کنند چرا که اعضائی که جلسات داخل زندانها را برنامه ریزی  می کنند اغلب به چالشهایی در رابطه با قوانین داخل زندان و غیره برخورد می کنند.  نکات ذیل می تواند در رابطه با برنامۀ تماس با زندانی ها مورد استفاده قرار گیرد:

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

 • یک ناحیه می تواند هدف از برنامۀ تماس با زندانی ها را با پاسخ به سوالهای ذیل، تشریح نماید:

آیا هدف از این برنامه ،خیلی ساده، قادر نمودن زندانی ها به مکاتبه با اعضاء دیگر انجمن است یاارائه خدمات  به زندانی ها در جهت گرفتن راهنما و کارکرد قدم؟  آیا برنامۀ تماس با زندانی ها شامل فراهم نمودن نشریات هم می شود؟ آیا این برنامه می تواند شامل مجموعه ای از موارد قید شده باشد؟

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

 • یک ناحیه بایستی راجع به مسئولیت این برنامه تصمیم بگیرد. آیا مسئولیت این برنامه باید به عهدۀ یک کمیته باشد یا یک ناحیه؟ داوطلب شدن اعضاء برای خدمت در این برنامه، به چه صورت خواهد بود؟

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

 • استفاده از یک صندوق پستی اغلب تنها راهی است که اعضاء می توانند با حفظ گمنامی، با زندانی ها مکاتبه کنند. آگاه بودن زندانی ها از از محل زندگی اعضاء، می تواند مشکلات امنیتی دربر داشته باشد.
 • اگر یک کمیتۀ خدماتی تصمیم بگیرد یک برنامۀ کارکردِ قدمِ مکاتبه ای ایجاد کند، فراهم نمودن دفترچۀ راهنمای مکتوبی که شامل مقطع پاکی مورد نیاز و همچنین شرح وظایف خدمتگزاران مورد اعتماد باشد، برای اعضائی که قدمها را انتقال می دهند مفید خواهد بود.
 • اگر یک منطقه تصمیم بگیرد برنامۀ تماس با زندانی ها و یا کارکرد قدم مکاتبه ای ایجاد کند، بهتر است که نوع رابطه هایی را که بین اعضاء و زندانی ها برقرار می شود به وضوح تشریح نماید.-معمولا خانم ها با خانمها مکاتبه نموده و آقایان با آقایان. درضمن برنامۀ کارکرد قدمها می تواند شامل یک پاراگراف “سلب مسئولیت” باشد که در طی آن به زندانی ها و اعضاء یادآوری می شود که نامه های زندانیان اغلب بوسیلۀ مسئولین زندان خوانده می شود.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

نامه های فرستاده شده بوسیلۀ زندانیان معمولا به دست اعضائی می رسد که باید بر موانعی بسیار حقیقی غلبه کنند. زندانیان معمولا برای کارکرد قدمها اشتیاق نشان داده و مشابه گروه های دور افتاده و یا درحال توسعه،   بی صبرانه برای یافتن بهبودی تلاش می کنند.  نمونه ای از یک دفترچۀ راهنما برای ارائۀ چنین خدمتی را می توان از ناحیه های مجاور ، منطقه ها و یا دفتر خدمات جهانی تهیه نمود.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

ساختار خدماتی ما به انسجام و موثر بودن ارتباطاتِ مان بستگی  مستقیم دارد.

روابط عمومی NA,فصل دوازده,توسعه انجمن,معتادان در عذاب

دوازده مفهومِ خدماتی در NA

توسعه یک انجمن محلی می تواند تاثیر زیادی روی توسعه و موثر بودنِ کلِ انجمن معتادان گمنام بگذارد.  تفاوت بین یک انجمن محلیِ پررونق و جمعیتی که در انزوا ست بستگی به توانایی ما درحمایت از گروه هایی دارد که از ما درخواست کمک نموده اند. تلاشهای موفقیت آمیز اعضاء نیز می توانند در توانایی یک عضو جدید یا عضو درحبس، در متصل شدن به برنامۀ انجمن معتادان گمنام و یافتن بهبودی، موثر واقع شوند. می توانیم در طی عملکرد خود رفتاری داشته باشیم که تمایلِ ما را برای رساندن پیام بهبودی انجمن به نمایش بگذارد.

 

دانلود فایل کامل فصل دوازدهم روابط عمومی انجمن معتادان گمنام

روابط عمومی NA (فصل دوازده)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا