انجمن معتادان گمنام UK

آرشیو کارگاه های آنلاین

آرشیو صوتی کارگاه های آنلاین

آرشیو صوتی کارگاه های آنلاین

آرشیو صوتی کارگاه های آنلاین لیست کارگاه های آموزشی بهبودی و خدماتی در ناحیه فارسی زبان uk

برای دانلود بر روی دانلود لینک ها کلیک کنید

LINKنام کارگاه شماره کارگاه
لینک دانلود کارگاهچرا غیر حرفه ایهفتاد و چهار
لینک دانلود کارگاهنقش ما در بقای انجمنهفتاد وسه
لینک دانلود کارگاههمکاری و ارتباطهفتاد و دو
لینک دانلود کارگاههدف ما پیام ماهفتاد و یک
لینک دانلود کارگاهچگونگی تصمیمات ماهفتاد
لینک دانلود کارگاهعضویت در naشصت و نه
لینک دانلود کارگاهوجدان گروهیشصت و هشت
لینک دانلود کارگاههمبستگیشصت و هفت
لینک دانلود کارگاهبیداری روحانیشصت و شش
لینک دانلود کارگاهطریق روحانی ما،رابطه آگاهانه، شصت و پنج
لینک دانلود کارگاهاستمرار، تداوم . انظباط شخصیشصت و چهار
لینک دانلود کارگاهپذیرش، مسئولیت فردی. لیست صدماتشصت و سه
لینک دانلود کارگاهعجز در مقابل کمبودهاشصت و دو
لینک دانلود کارگاهآگاهی همراه با دردشصت و یک
لینک دانلود کارگاهروبرو شدن با ترسشصت
لینک دانلود کارگاهنقش من در شرایط فعلیپنجاه و نه
لینک دانلود کارگاهتصمیم گیری اراده شخصی مراقبتپنجاه و هشت
لینک دانلود کارگاهباور مشورت اعتمادپنجاه و هفت
لینک دانلود کارگاهوسوسه ،اجبار و آشفتگیپنجاه و شش
لینک دانلود کارگاهمنابع حیاتی در انجمنپنجاه و پنج
لینک دانلود کارگاهجاذبه در خدمت،امنیت خدمت گذارپنجاه و چهار
لینک دانلود کارگاهروحانیت در عملپنجاه و سه
لینک دانلود کارگاهیادگیری ، تغییر و رشد پنجاه و دو
لینک دانلود کارگاهحدو مرزپنجاه و یک
لینک دانلود کارگاهna و نگاه ما به سنت هاپنجاه
لینک دانلود کارگاهزندگی هدفمندچهل و نه
لینک دانلود کارگاهقابل قبول مسئول و سازندهچهل و هشت
لینک دانلود کارگاهفهم مشترکچهل و هفت
لینک دانلود کارگاهرهایی از محدودیت های فکریچهل و شش
لینک دانلود کارگاهدوری از انحرافچهل و پنج
لینک دانلود کارگاهجذب و حفظچهل و چهار
لینک دانلود کارگاهتجربه ، نیرو و امیدچهل و سه
لینک دانلود کارگاهپیوند های که ما را بهم متصل می کندچهل و دو
لینک دانلود کارگاهچرا خدمتچهل و یک
لینک دانلود کارگاهحضور و شرکت در توسعه پیامچهل
لینک دانلود کارگاهراه تازه ای برای زندگیسی و نه
لینک دانلود کارگاهسلامت روان در بهبودیسی و هشت
لینک دانلود کارگاهخدمت گذاران گروه های آنلاینسی و هفت
لینک دانلود کارگاهجلسات آنلاینسی و شش
لینک دانلود کارگاهافراط و تفریطسی و پنج
لینک دانلود کارگاهاصول تمرین و دورنماسی و چهار
لینک دانلود کارگاهاستقلال و خود اتکاییسی و سه
لینک دانلود کارگاهتله های موجود در مسیر بهبودیسی و دو
لینک دانلود کارگاهوحدت و گمنامیسی و یک
لینک دانلود کارگاهخدمت گذار ،ارتباط و انسجامسی
لینک دانلود کارگاهیک اصل روحانی برای یک روزبیست و نه
لینک دانلود کارگاهاز نا امیدی تا اشتیاقبیست و هشت
لینک دانلود کارگاهراهنما و رهجوبیست و هفت
لینک دانلود کارگاهنگاه روزبیست وشش
لینک دانلود کارگاهخدمت و گمنامیبیست و پنج
لینک دانلود کارگاهانعطاف پذیریبیست و چهار
لینک دانلود کارگاهکارگروهیهفده
لینک دانلود کارگاهانعطاف پذیریشانزده
لینک دانلود کارگاهمشارکت اعضاپانزده
لینک دانلود کارگاهمشارکت اعضاچهارده
لینک دانلود کارگاهمنافع مشترکسیزده
لینک دانلود کارگاهیک گروه خانگی قویدوازده
لینک دانلود کارگاهزندگی به روال برنامهیازده
لینک دانلود کارگاهانعطاف پذیری بخش اولده
لینک دانلود کارگاهایده وجدان پولنه
لینک دانلود کارگاهاتحادهشت
لینک دانلود کارگاهروابطشش
لینک دانلود کارگاهمهاجرت بخش دومچهار
لینک دانلود کارگاهکارگروهیسه
لینک دانلود کارگاهمهاجرت بخش اولدو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا