بولتن-اعتیاد-چیست

بولتن اعتیاد چیست ؟

بولتن اعتیاد چیست ؟ بولتن اعتیاد چیست ؟ در طی برگزاری کنفرانس سال ۸۹-۱۹۸۸ هیئت امنای خدمات جهانی مطلبی تحت عنـوان ( اعتیاد چیست ) تهیه نمود که این مطلب در کنفرانس سـال ۶-۱۹۹۵ مـورد بـاز نگـری و اصلاح قرار گرفت . در طول تاریخ کار بر روی تعریف اعتیاد ، چالشـهایی را در میـان پزشـکان ، …

بولتن اعتیاد چیست ؟ ادامۀ مطلب »