یک نامه برای معتادی که

یک نامه برای معتادی که

یک نامه برای معتادی که یک نامه برای معتادی که هنوز در عذاب است روز عید شکرگزاری است و من می ترسم. وقتی به یاد لبخند تو و سادگی رفتارت می افتم، دلم هوایت را می کند و احساس می کنم چه موهبت بزرگی را از دست داده ام. از آخرین باری که تو را …

یک نامه برای معتادی که ادامۀ مطلب »