یک میلیون دلیل

یک میلیون دلیل

یک میلیون دلیل یک میلیون دلیل به دنیا که آمدم به خاطر اینکه آزمایش مواد مخدرم مثبت بود در بیمارستان مرا از مادرم گرفتند. در دوران رشدم مادرم حضور موثری در زندگی ام نداشت. فقط به مناسبتهایی مثل کریسمس که با تولدش در یک روز بود و یکی دوبار دیگرکه در طول سال می دیدمش! …

یک میلیون دلیل ادامۀ مطلب »