یک فرآیند مستمر

یک فرآیند مستمر

یک فرآیند مستمر یک فرآیند مستمر زندگی کردن بر اساس «زندگی آ ن طور که هست » در انجمنی به نام معتادان گمنام زندگی مرا نجات داد. این برنامه بر عدم امنیت من، پیچیدگی ها،ترس ها، بی اعتمادی ها، بی مسئولیتی و فریب کاری و به خصوص بر انزوای من تاثیر گذاشته است. دیگر در …

یک فرآیند مستمر ادامۀ مطلب »