یک راهنما جهت معرفی جلسات NA

یک راهنما جهت معرفی جلسات NA

یک راهنما جهت معرفی جلسات NA یک راهنما جهت,معرفی جلسات NA,مختص معتادان,۹۰ جلسه برای ۹۰ روز کتاب پایه ما معتادان گمنام، این که ما که هستیم و چه کار می کنیم را به بهترین نحو توصیف می کند: “ NA جمعیت یا انجمن غیرانتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر بزرگ ترین مشکل زندگی آنها …

یک راهنما جهت معرفی جلسات NA ادامۀ مطلب »