یادگیری از زنان دیگر

یادگیری از زنان دیگر

یادگیری از زنان دیگر یادگیری از زنان دیگر به عنوان یک تازه وارد، در انجمن معتادان گمنام، هر روز که می گذرد مطالب جدیدی را یاد می گیرم. یکی از درسهای مهمی که من یاد گرفته ام، ارزش قائل شدن و اهمیت دادن و ارتباط با زنان دیگر انجمن است. من در جایگاه زنی عاصی هستم …

یادگیری از زنان دیگر ادامۀ مطلب »