ما نیز بهبود می یابیم

ما نیز بهبود می یابیم

ما نیز بهبود می یابیم ما نیز بهبود می یابیم,یافتن بهبودی,گروه و معتادان در حال عذاب من در دوران کودکی هیچ جور آموزشی در مورد مقوله خدا ندیدم. پدر من با اینکه در خانواده بسیار مؤمنی بزرگ شده بود، تمام اعتقادات مذهبی دوران کودکی اش را رد می کرد. من هم نمی توانستم باور کنم …

ما نیز بهبود می یابیم ادامۀ مطلب »