گذر از پریشانی

گذر از پریشانی

گذر از پریشانی گذر از پریشانی سلام ؛ من معتادم هستم و اسمم … است. جمله من معتاد هستم را اول آورده چون اگر یادم برود چی هستم، این که کی هستم دیگر اهمیتی ندارد. اوضاع کار امروز خوب بود. این برای آدمی مثل من که روزگاری در آسایشگاه خیریه معلولان ذهنی زندگی می کرد، …

گذر از پریشانی ادامۀ مطلب »