رساندن پیام

رساندن پیام

رساندن پیام رساندن پیام در عربستان سعودی، مصرف مواد مخدر مساوی است با آبرو ریزی هم برای خود معتاد و هم برای خانواده اش. اگر به خانواده ای بگویند پدر یا پسرتان مصرف می کند، اغلب خانواده فرد معتاد بیشتر از خود او قضیه را انکار می کند ، مشکل خانواده من نه یک، بلکه …

رساندن پیام ادامۀ مطلب »