مصرف کلیه مواد مخدر

کتابچه راهنمای خزانه داری گروه

کتابچه راهنمای خزانه داری گروه کتابچه راهنمای خزانه داری گروه کتابچه راهنمای,خزانه داری گروه,مصرف کلیه مواد مخدر مقدمه در دنیای امروز، رساندن پیام معتادان گمنام بدون در دست داشتن بودجه کافی غیر ممکن است. چاپ نشریات و توزیع آن و داشتن خطوط تلفنی و ارائه خدماتی که تازه وارد را به ما و مرکز خدماتی ارتباط می دهد. هزینه …

کتابچه راهنمای خزانه داری گروه ادامۀ مطلب »