کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام این کتابچه نمونه ای است برای اینکه بدانید یک ترازنامه قدم ۴ دقیق به چه شکل نوشته می شود در حالی که ما کوشش می کنیم تا تراز نامه خود را کاملاً دقیق بنویسیم ممکن است به خصوص در بار اول دریابیم که …

کارکرد قدم چهار در معتادان گمنام ادامۀ مطلب »