چطور شد که دوباره به اینجا رسیدم؟

چطور شد که دوباره به اینجا رسیدم؟

چطور شد که دوباره به اینجا رسیدم؟ چطور شد که دوباره به اینجا رسیدم؟ بله، من دوباره خود را در حالت نشئگی، خماری و یأس پیدا کردم و داشتم فکر می کردم چگونه دوباره و به این سرعت، به جای اولم برگشتم. فقط دوماه پیش بود که در یک روزِ کسل کننده و غمگین تصمیم …

چطور شد که دوباره به اینجا رسیدم؟ ادامۀ مطلب »