چرا من ماندم

چرا من ماندم

چرا من ماندم چرا من ماندم یادم می آید اوایل پاکی اعضا می گفتند چه اتفاقاتی برای کسانیکه به جلسات نمی آیند می افتد. همه ما خوب می دانیم که چه اتفاقی برای اعضایی که به جلسات نمی آیند می افتد. ما در مورد آنها در مجلات بهبودی می خوانیم. آنها را در زندان ها …

چرا من ماندم ادامۀ مطلب »