بولتن سرقت از وجوه na

بولتن سرقت از وجوه na

بولتن سرقت از وجوه na بولتن سرقت از وجوه na “بولتن شماره  30 “ متن زیر در سال 1996 میلادی نوشته شده و در سال 2002 میلادی در پاسخ به تعدادی از نامه هائی که اشاره به مسئله سرقت مکرر وجوه NA در انجمن مان داشته اند ، بازبینی گردیده است . ما در این متن از …

بولتن سرقت از وجوه na ادامۀ مطلب »