بهبودی ما را بیدار کرد

بهبودی ما را بیدار کرد

بهبودی ما را بیدار کرد بهبودی ما را بیدار کرد هنر یک عضو زمانی که مصرف می کردم عکاسی برایم مهم بود، چون احساس می کردم آنقدر از واقعیت جدا شده ام که به چیزی شبیه به بتن سیمانی پیوند زده شده بودم. همیشه احساس می کردم در آستانه مرگ هستم و می خواستم زندگی …

بهبودی ما را بیدار کرد ادامۀ مطلب »