همایش شورای منطقۀ انگلستان

همایش شورای منطقۀ انگلستان

همایش شورای منطقۀ انگلستان همایش شورای منطقۀ انگلستان جشن شب ژانویه کمیتۀ همایش شورای منطقۀ انگلستان برگزار می کند: جشن شب ژانویه از شما دعوت می کنیم به کمیتۀ همایش شورای منطقۀ انگلستان بپیوندید تا با هم به پیشواز شب ژانویه 2022 درطی اولین رویداد حضوری در 2 سال گذشته برویم. جشن شب ژانویه از …

همایش شورای منطقۀ انگلستان ادامۀ مطلب »