هدف من

هدف من

هدف من هدف من در تمام دوران بزرگ شدنم از کودکی نمیدانستم هدف من چه باید باشد. در نوجوانی رویای ستاره سینما شدن، وکیل، دکتر یا معلم شدن را داشتم. اعتقاد داشتم اگر تبدیل به یکی از این مشاغل شوم به هدفم دست یافتهام. طی سالهای متمادی به خاطر دارم که درگیر فعالیتهای زیادی مانند …

هدف من ادامۀ مطلب »