نگاهی دیگر

نگاهی دیگر

نگاهی دیگر نگاهی دیگر,اعتیاد آزادی نیست,اعتیاد,بهبودی مستمر شاید به فراوانی شیوه های تفکر از اعتیاد تعریف وجودداشته باشد : هم بر اساس پژوهش و هم بر اساس تجربه شخصی . در بسیاری از موارد، درباره تعریف هایی که از اعتیاد می شنویم اختلاف نظر های جدی وجود دارد و این دور از انتظار نیست بعضی ها واقعیت های معلوم …

نگاهی دیگر ادامۀ مطلب »