راهنمای کارکرد قدم

راهنمای کارکرد قدم

راهنمای کارکرد قدم راهنمای کارکرد قدم این کتاب با این نیت نوشته شده که هم بدرد تازه واردان بخورد و هم به اعضاء با تجربه کمک کند تا درک عمیق تری از دوازده قدم داشته باشند.ایده نوشتن این کتاب از لایه های درونی انجمن معتادان گمنام نشأت گرفته است. در سالهای آغازین دههء ۱۹۸۰ جزوات و دفترچه …

راهنمای کارکرد قدم ادامۀ مطلب »