نوعی خرسندی خاموش

نوعی خرسندی خاموش

نوعی خرسندی خاموش نوعی خرسندی خاموش,معتادان هم مصرفی,موهبت های دوران بهبودی,سنگ بنای بهبودی در خیابان های نایروبی در کنیا، شرق آفریقا، اسم من بسته به پیشرفت بیماری ام عوض می شد. در روزهای آخر مصرف، اسم من فقط «آن یارو عملی که عینک آفتابی می زند» بود. من در حلبی آبادهای نایروبی به دنیا آمدم …

نوعی خرسندی خاموش ادامۀ مطلب »