بولتن کارت حضور در جلسه

بولتن کارت حضور در جلسه

بولتن کارت حضور در جلسه بولتن کارت حضور در جلسه  ” بولتن شماره   31  “   تعامل با دادگاه های مواد مخدر و جزایی   مقدمه: در سالهای اخیر بیشتر گروه ها با رشد کثیر افرادی که با یک نوع کارت حضور در جلسه در انجمن معتادان گمنام شرکت کرده اند، روبرو شده اند از گروه ها …

بولتن کارت حضور در جلسه ادامۀ مطلب »