مفهوم 4

مفهوم چهارم

مفهوم چهارم  مفهوم چهارم ” رهبری موثر در NA ارزشی والا دارد . ویژگی های رهبری هنگام انتخاب خدمت گزاران مورد اعتماد باید مورد توجه قرار گیرند. “ کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام   اعتماد لازم جهت واگذاری مطمئن اختیارات خدمت بر اساس انتخاب دقیق خدمت گزاران مورد اعتماد می باشد. سوابق شخصی …

مفهوم چهارم ادامۀ مطلب »