مفهوم 5

مفهوم پنجم

مفهوم پنجم مفهوم پنجم ” برای هر مسئولیتی که به ساختار خدماتی واگذار می شود ، باید محدوده تصمیم گیری و پاسخ گویی به وضوح تعریف گردد. “ کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام انجمن معتادان گمنام NA کلید بکار گیری مفهوم پنجم در تعریف وظیفه ای است که نیاز به انجام دارد و …

مفهوم پنجم ادامۀ مطلب »