مفهوم هفتم

مفهوم هفتم 

مفهوم هفتم  مفهوم هفتم,مفهوم هفت,مفهوم ۷,تصمیم گیری,اصل روحانی گمنامی ” همه اعضای یک کمیته خدماتی ، مسئولیتی قابل توجه در مورد تصمیمات آن کمیته به عهده دارند ، پس باید اجازه داشته باشند تا به طور کامل در فرآیند تصمیم گیری شرکت کنند . “ انجمن معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان …

مفهوم هفتم  ادامۀ مطلب »