مفهوم هشتم

مفهوم هشتم 

مفهوم هشتم  مفهوم هشتم ” ساختار خدماتی به انسجام و موثر بودن ارتباطات ما بستگی مستقیم دارد . “ معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام مفهوم هشتم,مفهوم هشت,مفهوم ۸,ارتباطات موثر,مفهوم هشتم NA ساختار خدماتی انجمن ما ، بر اتحاد گرو ها بنیان گذاری شده است . جهت حفظ این اتحاد ، …

مفهوم هشتم  ادامۀ مطلب »