مفهوم نهم

مفهوم نهم

مفهوم نهم  مفهوم نهم  ” تمامی عناصر ساختار خدماتی ما مسئولند که به دقت همه نقطه نظرات را هنگام تصمیم گیری در نظر داشته باشند.” انجمن معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام بحث کردن با اشخاصی که با ما موافق هستند کاری آسان است . اما در بهبودی آموخته ایم که …

مفهوم نهم ادامۀ مطلب »