مفهوم ششم

مفهوم ششم

مفهوم ششم  مفهوم ششم,مفهوم شش,مفهوم ۶,وجدان گروه,نیازهای معتادان ” وجدان گروه وسیله ای روحانی است ، برای دعوت از خداوند مهربان تا بر تصمیمات ما تاثیر گذارد . “ انجمن معتادان گمنام NA کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام وجدان گروه یک توانائی روحانی ضروری و حس درونی تشخیص درست و غلط برای ما …

مفهوم ششم ادامۀ مطلب »