مفهوم سوم 3 انجمن معتادان گمنام

مفهوم سوم

مفهوم سوم  مفهوم سوم ” گروهای NA اختیارات لازم را به ساختار خدماتی جهت انجام مسئولیت های شان واگذار می کنند. “   کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام   گروه های NA حافظ مسئولیت و اختیار نهایی ، ساختار خدماتی هستند که خود آن را بوجود آورده اند . اما با این حال …

مفهوم سوم ادامۀ مطلب »