مفهوم دوم

مفهوم دوم

مفهوم دوم مفهوم دوم مسئولیت و اختیار نهایی برای خدمات در NA با گروه های NA می باشد.   کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام   ساختار خدماتی NA را گروه ها به وجود آورده اند تا در خدمت برطرف ساختن نیازهای مشترک گروه ها قرار گیرد. هیئت ها و کمیته های خدماتی در …

مفهوم دوم ادامۀ مطلب »