فرصت دوباره

فرصت دوباره

فرصت دوباره فرصت دوباره,در چنگ بیماری اعتیاد,اسیر اعتیاد,مسیر طولانی بهبودی,معتاد و اعتیاد گیج و منگ، گوشه مبل کز کردم و سرم را در دست گرفتم. گلویم پر از بغض بود، ولی نمی توانستم گریه کنم. می خواستم ضجه بزنم، اما صدایم در نمی آمد. نگاهی می کردم به شوهرم که دوازده سال بود در کنار …

فرصت دوباره ادامۀ مطلب »