تمایل به قطع مصرف

تمایل به قطع مصرف

تمایل به قطع مصرف تمایل به قطع مصرف,مظلومیت معتاد,معتاد در اجتماع,طبیعت بدون مواد من خدا را در یک قدمی حس کردم روز سوم پاکی ام بود و خوابم نمی برد. نه از روی درد و ناراحتی، نمی دانم چرا؟ گذشته ام، کارهایی که کرده بودم، بچه هایNA، دروغ ها، بدبختی ها، خوشی ها همه عین …

تمایل به قطع مصرف ادامۀ مطلب »