بولتن شماره 13

بولتن شماره 13

بولتن شماره 13 بولتن شماره 13 رابطه معتادان گمنام، با سایر انجمن ها و سازمان های دیگر این مقاله، در تاریخ نوامبر سال ۱۹۸۵ ، توسط هئیت امنا خدمات جهانی در پاسخ به نیازهای موجود، در انجمن NA نوشته شده است، این مقاله، بازگو کننده نظرات هیئت امنا، در زمان نگارش می باشد . این سئوال …

بولتن شماره 13 ادامۀ مطلب »