مسیر روحانی NA

مسیر روحانی NA

مسیر روحانی NA مسیر روحانی NA,خشم و رنجش معتاد,تجربه های دردناک اعتیاد,توانایی و استعداد معتاد,مکان امن جلسه من اعتقاد دارم که در مسیر روحانی NA بسیار مهم است که از برخی چیزهای مشخص دوری کنیم، بعضی از این ها عبارتند از: رنجش، خشم، قضاوت صریح و تهمت زدن، من نمی گویم شما نمی توانید با …

مسیر روحانی NA ادامۀ مطلب »