روابط عمومی NA (فصل شش)

روابط عمومی NA (فصل شش)

روابط عمومی NA (فصل شش) روابط عمومی NA (فصل شش) روابط عمومی NA,فصل شش,مراکز تأدیبی,رابطه NA,دادگاه‌های مواد مخدر دادگاه‌های جزایی این فصل شامل اطلاعاتی در مورد پیام رسانی NA در مراکز تأدیبی مختلف (شامل ندامتگاه‌های بلند مدت، کوتاه مدت، نوجوانان، و بخش‌های روانی)می‌باشد. در راستای ایجاد روابط پایدار با مراکز تأدیبی، کمیته‌های خدماتی ناحیه را …

روابط عمومی NA (فصل شش) ادامۀ مطلب »