متکی به خود بودن در NA پول بی اهمیت نیست

متکی به خود بودن در NA پول بی اهمیت نیست

متکی به خود بودن در NA پول بی اهمیت نیست متکی به خود بودن در NA پول بی اهمیت نیست “هر گروه NA می بایست…کاملا متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.” – سنت هفتم داستانی در رابطه با روزهای اولیه معتادان گمنام هست که می گوید، روزی یکی از اعضاء اولیه داشت در …

متکی به خود بودن در NA پول بی اهمیت نیست ادامۀ مطلب »