مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی مبانی برنامه ریزی,راهنمایی,تفکر راهبردی,تمایل به بهبودی,هدف مشترک NA جوامع NA اغلب طی تلاش های خود برای رساندن پیام و هم چنین برای فراهم نمودن خدمات مؤثر ، با چالش هایی مواجه می شوند. این گونه مسائل بطور مکرر در جلسات خدماتی نیز مطرح …

مبانی برنامه ریزی راهنمایی برای تفکر راهبردی ادامۀ مطلب »