بولتن آزادی از تعصب

بولتن آزادی از تعصب

بولتن آزادی از تعصب  بولتن آزادی از تعصب بولتن 20 -هیئت امنای خدمات جهانی NA   آزادی از « تعصب » بخش اول و دوم : بولتن ذیل که در سال 1991 به رشته تحریر در آمده است بیانیه خط مشـی هیئـت امنـاء خدمات جهانی نمی باشد و صرفاً به منظور ایجاد انگیزه جهت بحث و تفکر …

بولتن آزادی از تعصب ادامۀ مطلب »