مادر هراسان

مادر هراسان

مادر هراسان مادر هراسان,مواد مخدر قوی,مواد مخدر مصرفی,رنج اعتیاد به مواد مخدر مادر هراسان,مواد مخدر قوی,مواد مخدر مصرفی من خیال می کردم معتاد کسی است که مواد مخدر قوی مصرف می کند ، که جایش گوشه خیابان یا در زندان هاست. وضعیت من فرق می کرد به من مواد مصرفی ام را از پزشک یا دوستانم می گرفتم. می …

مادر هراسان ادامۀ مطلب »