لحظات سرنوشت ساز

لحظات سرنوشت ساز

لحظات سرنوشت ساز لحظات سرنوشت ساز آن یک ساعت ظریف سرنوشت ساز عجب شبی! ما چهار نفر بعد ازسپریکردن یک روز خدماتی، برای شام و شرکت در یک جلسه زدیم بیرون. با یک ون سفید، شبیه ماشین کمپهای بهبودی که تازه واردها را به جلسه میآورد، وارد محوطه پارکینگ جلسه شدیم. ما حدود سی سالی …

لحظات سرنوشت ساز ادامۀ مطلب »