قدم نهم معتادان گمنام NA

قدم نهم معتادان گمنام NA

قدم نهم انجمن معتادان گمنام NA قدم نهم انجمن معتادان گمنام NA ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم ، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند . کتاب پایه : قدم نهم انجمن معتادان گمنام NA این قدم …

قدم نهم معتادان گمنام NA ادامۀ مطلب »