قدم دوازدهم

قدم دوازدهم

قدم دوازدهم  قدم دوازدهم,قدم دوازده,قدم ۱۲,انجمن معتادان na با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها ، ما کوشیدیم این پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را تمام امور زندگی خود به اجرا درآوریم . انجمن معتادان گمنام NA کتاب پایه : قدم دوازدهم,قدم دوازده,قدم ۱۲,انجمن معتادان na خرابی های زندگی گذشته …

قدم دوازدهم ادامۀ مطلب »