قدم اول عجز و پذیرش

قدم اول: عجز و پذیرش

قدم اول: عجز و پذیرش قدم اول: عجز و پذیرش اقرارِ قدمِ اول به عاجز بودن درمقابلِ بیماریِ اعتیاد، به من الهام بخشید تا از رهجوهای جدیدم بخواهم فهرستی از یکصد چیز که آنها در مقاب لشان عاجز بودند، تهیه کنند. برای این کارِ من 3 دلیل وجود دارد. اول اینکه کمک می کند عضوِ …

قدم اول: عجز و پذیرش ادامۀ مطلب »